Treść konsultacji społecznej

Zaloguj się

Zarejestruj nowe konto

Udostępnij:

Utworzenie Klubu Dziecięcego

Data rozpoczęcia: 13/06/2017, data zakończenia: 19/06/2017

Tematyka: Polityka społeczna, autor konsultacji: Prezydent Miasta Sosnowca

Koordynator konsultacji:

Piotr Wesołowski,Wydział Polityki Społecznej,tel 32 296-23-14 ( wps@um.sosnowiec.pl)

FORUM DLA TEMATU:
Utworzenie Klubu Dziecięcego (1 odpowiedzi)

Informacja dotycząca Uchwały Rady Miejskiej w Sosnowcu w sprawie utworzenia gminnej jednostki budżetowej pod nazwą: Klub Dziecięcy w Sosnowcu

Podjęcie niniejszej uchwały wynika z zapisu art. 8 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (tj. Dz. U. z 2016 r., poz. 157 z późn. zm.), który stanowi, że kluby dziecięce mogą tworzyć i prowadzić gminy oraz ust. 2 cytowanej wyżej ustawy, który stanowi, że „ Gmina tworzy … kluby dziecięce w formie gminnych jednostek budżetowych”.

Utworzenie klubu dziecięcego na terenie Sosnowca zapewni dodatkowe miejsca opieki dla małych dzieci i jest odpowiedzią na duże zainteresowanie mieszkańców taką formą wsparcia. Pozwoli również zapobiec bezrobociu, umożliwiając powrót do pracy po długotrwałym urlopie macierzyńskim lub wychowawczym rodzicom, którzy chcą łączyć wypełnianie obowiązków pracy zawodowej z opieką nad dziećmi. Z uwagi na powyższe, istnieje konieczność usankcjonowania realizacji zadania własnego gminy dotyczącego organizacji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3.

Informacja dotyczącą Uchwały Rady Miejskiej w Sosnowcu w sprawie ustalenia Statutu gminnej jednostki budżetowej pod nazwą: Klub Dziecięcy w Sosnowcu

Podjęcie niniejszej uchwały wynika z zapisu art. 11 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 4 lutego 2011 r.
o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (tj. Dz. U. z 2016 r., poz. 157), który stanowi, że klub dziecięcy działa na podstawie statutu klubu dziecięcego, który określa w szczególności:

  1. nazwę i miejsce jego prowadzenia;
  2. cele i zadania oraz sposób ich realizacji, z uwzględnieniem wspomagania indywidualnego rozwoju dziecka oraz wspomagania rodziny w wychowaniu dziecka, a w przypadku dzieci niepełnosprawnych - ze szczególnym uwzględnieniem rodzaju niepełnosprawności;
  3. warunki przyjmowania dzieci;
  4. zasady ustalania opłat za pobyt i wyżywienie w przypadku nieobecności dziecka w żłobku lub klubie dziecięcym.