Treść konsultacji społecznej

Zaloguj się

Zarejestruj nowe konto

Udostępnij:

Ustalenie wysokości opłat za pobyt dziecka w Klubie Dziecięcym nr 2 w Sosnowcu

Data rozpoczęcia: 22/02/2019, data zakończenia: 27/02/2019

Tematyka: Polityka społeczna, autor konsultacji: Prezydent Miasta Sosnowca

Koordynator konsultacji:

Wydział Polityki Społecznej

Prezydent Miasta Sosnowca
 
 
Na podstawie art. 5a ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. 
z 2016 roku, poz. 446 z późn.zm.) oraz § 3 Uchwały nr 609/XXXVI/2013 Rady Miejskiej
w Sosnowcu z dnia 21 marca 2013 roku w/s zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych z mieszkańcami Sosnowca.
 
Ogłasza:
 
Przeprowadzenie konsultacji społecznych dotyczących Uchwały Rady Miejskiej w Sosnowcu z dnia 28 lutego 2019r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za pobyt dziecka w Klubie Dziecięcym Nr 2  w Sosnowcu prowadzonym przez Gminę Sosnowiec oraz maksymalnej wysokości opłaty za wyżywienie. 
 
1. Termin rozpoczęcia konsultacji społecznych ustala się na dzień 22.02.2019r. a zakończenie na dzień 27.02.2019r. 
 
2. Materiały dostępne będą:
na stronie internetowej www.konsultacje.sosnowiec.pl, 
w Biuletynie Informacji Publicznej,
na tablicach ogłoszeń Urzędu Miejskiego,
 
3. Konsultacje społeczne przeprowadzone zostaną w formie:
składania opinii i uwag za pomocą strony internetowej: www.konsultacje.sosnowiec.pl 
składania opinii i uwag za pomocą poczty elektronicznej na adres mailowy:
konsultacje@um.sosnowiec.pl  
składania opinii i uwag w formie pisemnej do skrzynki usytuowanej w Punkcie konsultacyjnym Budynku Głównym Urzędu Miejskiego al. Zwycięstwa 20 – Biuro Obsługi Interesantów, w godzinach: poniedziałek 7:30 – 18:00, wtorek – czwartek 7:30 – 15:30, piątek 7:30 – 13:00).
 
4. Informacje o przeprowadzeniu konsultacji ogłasza się w Biuletynie Informacji Publicznej Miasta Sosnowca oraz na stronie internetowej www.konsultacje.sosnowiec.pl 
 
5. Wyniki konsultacji dostępne będą w Biuletynie Informacji Publicznej Miasta Sosnowca oraz na stronie internetowej www.konsultacje.sosnowiec.pl