Treść konsultacji społecznej

Zaloguj się

Zarejestruj nowe konto

Udostępnij:

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla dzielnicy Konstantynów.

Data rozpoczęcia: 29/01/2020, data zakończenia: 30/11/2020

Tematyka: Plan zagospodarowania przestrzennego, autor konsultacji: Prezydent Miasta Sosnowca

Koordynator konsultacji:

Wydział Planowania Przestrzennego

 

 

 

 

 

 

Zarządzenie

Prezydenta Miasta Sosnowca

W sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących: miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla dzielnicy Konstantynów

Na podstawie art. 5a ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2019 roku, poz. 506) oraz Uchwały Nr 121/V/2019 Rady Miejskiej w Sosnowcu z dnia 28 lutego 2019 roku w/s zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami Miasta Sosnowca (Dz. Urz. Woj. Śl. z 2019 roku, poz. 1895).

Zarządzam:

§ 1
CEL KONSULTACJI

Celem przeprowadzenia konsultacji jest zebranie opinii i uwag mieszkańców dotyczących etapu składania wniosków do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wraz z opracowaniem projektu planu miejscowego.

§ 2

PRZEDMIOT KONSULTACJI

Konsultacje realizowane są w ramach projektu ministerialnego „Szkoła świadomego planowania przestrzennego 2.0”, realizowanego w ramach II Osi priorytetowej, Działania 2.19 PO WER 2014-2020. W ramach konsultacji wykonywane będą pięć różnych technik tj. spotkanie otwarte, badanie ankietowe PAPI, wywiady indywidualne, warsztaty partycypacyjne i badanie ankietowe CAWI. Mają one na celu zebranie jak najwięcej danych w celu sporządzenia projekt planu miejscowego, który pozwoli na realizacje zamierzeń mieszkańców jak i Gminy Sosnowiec.

§ 3
CZAS ROZPOCZĘCIA I ZAKOŃCZENIA KONSULTACJI

Termin rozpoczęcia konsultacji ustala się na dzień 1 luty 2020 r. a zakończenia na dzień 30 czerwiec 2020 r.

§ 4
ZASIĘG TERYTORIALNY

Konsultacje przeprowadzone zostaną na terenie miasta Sosnowca - Dzielnica Konstantynów – miejsce konsultacji - szkoła podstawowa nr 16.

§ 5
GRUPA DOCELOWA

Konsultacjami zostaną objęci wszyscy mieszkańcy Sosnowca. Informacje o przeprowadzanych konsultacjach będą otrzymywać mieszkańcy dzielnicy oraz poszczególni dysponenci terenu. (w przypadku konieczności określenia grupy docelowej można wpisać, ze szczególnym uwzględnieniem np. mieszkańców Centrum, rowerzystów).

§ 6
FORMA PRZEPROWADZANIA KONSULTACJI

Konsultacje przeprowadzone zostaną w formie:

  1. Składania opinii i uwag za pomocą strony internetowej www.konsultacje.sosnowiec.pl
  2. Składania opinii i uwag za pomocą poczty elektronicznej na adres mailowy: konsultacje@um.sosnowiec.pl (lub mail Wydziału merytorycznego).
  3. Składania opinii w ramach przeprowadzanych spotkań i ankiet.

§ 7
SPOSÓB POINFORMOWANIA MIESZKAŃCÓW
O PRZEPROWADZENIU KONSULTACJI

Informację o przeprowadzeniu konsultacji ogłasza się poprzez umieszczenie informacji na tablicach ogłoszeń Urzędu Miejskiego, w Biuletynie Informacji Publicznej Miasta Sosnowca, na stronie internetowej www.konsultacje.sosnowiec.pl, inne w miejscach uczęszczanych przez mieszkańców oraz do skrzynek pocztowych (w zależności od tematyki prowadzonych konsultacji np. szkoły, biblioteki, schronisko)

§ 8
SPOSÓB POINFORMOWANIA O WYNIKACH KONSULTACJI

Wyniki konsultacji dostępne będą w Biuletynie Informacji Publicznej Miasta Sosnowca oraz  na stronie internetowej www.konsultacje.sosnowiec.pl

 

§ 9
OSOBA ODPOWIEDZIALNA ZA KONSULTACJE

Przygotowanie konsultacji powierzam Pani Annie Kłoszewskiej-Wanik – Naczelnikowi  Wydziału Planowania Przestrzennego.

§ 10
ZAŁĄCZNIKI

Z uwagi na wieloetapowy i rozłożony w czasie proces konsultacji załączniki będą sporządzane „na bieżąco” w dostosowaniu do kolejnego etapu konsultacji. Do zarządzenia załącza się:

  1. Załącznik nr 1 – Plan konsultacji będący załącznikiem nr 3 do umowy grantowej,
  2. Plakat dot. 1 etapu konsultacji.