Treść konsultacji społecznej

Zaloguj się

Zarejestruj nowe konto

Udostępnij:

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla dzielnicy Konstantynów.

Data rozpoczęcia: 29/01/2020, data zakończenia: 31/12/2022

Tematyka: Plan zagospodarowania przestrzennego, autor konsultacji: Prezydent Miasta Sosnowca

Koordynator konsultacji:

Wydział Planowania Przestrzennego

OBWIESZCZENIE

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektów

1.    miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Sosnowca dla obszaru „KONSTANTYNÓW”, „ŚRODULA”, „ZUZANNA” - etap II

Na podstawie art. 17 pkt. 9 Ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2022 r. poz. 503), art. 21 ust. 1, 2 pkt. 2 i 7, art. 39 ust. 1 pkt. 1, 2, 3, 4, 5, art. 54 ust. 2, art. 55 ust. 1 i art. 48 ust. 4 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2021 r. poz. 2373 z późniejszymi zmianami),

 

zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu w/w projektów planu miejscowego oraz zmian planów miejscowych

oraz o możliwości zapoznania się z dokumentacją projektów wraz z uzasadnieniem w dniach:

od 11-go kwietnia 2022 r. do 7-go maja 2022 r.

w siedzibie Urzędu Miejskiego w Sosnowcu:

  • od poniedziałku do piątku w godzinach pracy Urzędu  w budynku przy ul. Warneńczyka 9 na drugim piętrze
  • w soboty i w niedziele od godziny 10:00 do 11:00 w budynku przy ul. Mościckiego 14, w holu głównym na parterze

 

oraz na stronie BIP/ZAGOSPODAROWANIE PRZESTRZENNE/OBWIESZCZENIA oraz na stronie Urzędu Miejskiego w  Sosnowcu www.sosnowiec.pl/Konsultacjespołeczne

Ponadto dla miejscowego planu … będzie możliwość zapoznania się z projektem miejscowego planu w dniach:

1.23 kwietnia 2022 r. – w godzinach 10.00–17.00 w punkcie konsultacyjnym „na wolnym powietrzu” przy ulicy Robotniczej.

2.25 kwietnia 2022 r. – w godzinach 10.00–13.00 i 15.00-18.00 w punkcie konsultacyjnym „na wolnym powietrzu” przy ulicy Robotniczej.

3.26 kwietnia 2022 r. – w godzinach 10.00–13.00 w punkcie konsultacyjnym w Centrum Usług Wspólnych przy ulicy Staszica 62 w Sosnowcu,

4.27 kwietnia 2022 r. – w godzinach 13.00–16.00 w punkcie konsultacyjnym w Centrum Usług Wspólnych przy ulicy Staszica 62 w Sosnowcu,

5.28 kwietnia 2022 r. – w godzinach 13.00–17.00 w punkcie konsultacyjnym w Centrum Usług Wspólnych przy ulicy Staszica 62 w Sosnowcu,

6.29 kwietnia 2022 r. – w godzinach 10.00–13.00 w punkcie konsultacyjnym w Centrum Usług Wspólnych przy ulicy Staszica 62 w Sosnowcu,

Dyskusja publiczna nad rozwiązaniami przyjętymi w projektach miejscowego planu oraz zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Sosnowca odbędzie się dnia

1. 27 kwietnia 2022 r. w godzinach 16.00 – 18.00 – dla miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Sosnowca dla obszaru „KONSTANTYNÓW”, „ŚRODULA”, „ZUZANNA” - etap II  - w auli w budynku Centrum Usług Wspólnych przy ulicy Staszica 62 w Sosnowcu

 

 

 

 

 

"Badanie online dotyczące przestrzeni dzielnicy Konstantynów"

Link do ankiety:

https://forms.gle/XvucW47bcT2DS4cv7

 

 

Badanie online jest kolejną częścią procesu konsultacji społecznych nad Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego obejmującym dzielnicę Konstantynów, a jego celem jest zebranie opinii na temat sposobu zagospodarowania wybranych fragmentów dzielnicy. Państwa sugestie będą cenną wskazówką przy tworzeniu zapisów powstającego Planu. Zależy nam, aby jak najwięcej mieszkańców mogło się wypowiedzieć, dlatego też zachęcamy do wypełnienia ankiety oraz aby w miarę możliwości pomagali Państwo w wypełnieniu ankiety osobom posiadającym ograniczony dostęp do komputera. Ankieta będzie aktywna do 31 grudnia 2020, jest anonimowa, a jej wyniki będą analizowane wyłącznie w postaci zbiorczych zestawień. 

 

 

 

 

Zarządzenie

Prezydenta Miasta Sosnowca

W sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących: miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla dzielnicy Konstantynów

Na podstawie art. 5a ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2019 roku, poz. 506) oraz Uchwały Nr 121/V/2019 Rady Miejskiej w Sosnowcu z dnia 28 lutego 2019 roku w/s zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami Miasta Sosnowca (Dz. Urz. Woj. Śl. z 2019 roku, poz. 1895).

Zarządzam:

§ 1
CEL KONSULTACJI

Celem przeprowadzenia konsultacji jest zebranie opinii i uwag mieszkańców dotyczących etapu składania wniosków do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wraz z opracowaniem projektu planu miejscowego.

§ 2

PRZEDMIOT KONSULTACJI

Konsultacje realizowane są w ramach projektu ministerialnego „Szkoła świadomego planowania przestrzennego 2.0”, realizowanego w ramach II Osi priorytetowej, Działania 2.19 PO WER 2014-2020. W ramach konsultacji wykonywane będą pięć różnych technik tj. spotkanie otwarte, badanie ankietowe PAPI, wywiady indywidualne, warsztaty partycypacyjne i badanie ankietowe CAWI. Mają one na celu zebranie jak najwięcej danych w celu sporządzenia projekt planu miejscowego, który pozwoli na realizacje zamierzeń mieszkańców jak i Gminy Sosnowiec.

§ 3
CZAS ROZPOCZĘCIA I ZAKOŃCZENIA KONSULTACJI

Termin rozpoczęcia konsultacji ustala się na dzień 1 luty 2020 r. a zakończenia na dzień 30 czerwiec 2020 r.

§ 4
ZASIĘG TERYTORIALNY

Konsultacje przeprowadzone zostaną na terenie miasta Sosnowca - Dzielnica Konstantynów – miejsce konsultacji - szkoła podstawowa nr 16.

§ 5
GRUPA DOCELOWA

Konsultacjami zostaną objęci wszyscy mieszkańcy Sosnowca. Informacje o przeprowadzanych konsultacjach będą otrzymywać mieszkańcy dzielnicy oraz poszczególni dysponenci terenu. (w przypadku konieczności określenia grupy docelowej można wpisać, ze szczególnym uwzględnieniem np. mieszkańców Centrum, rowerzystów).

§ 6
FORMA PRZEPROWADZANIA KONSULTACJI

Konsultacje przeprowadzone zostaną w formie:

  1. Składania opinii i uwag za pomocą strony internetowej www.konsultacje.sosnowiec.pl
  2. Składania opinii i uwag za pomocą poczty elektronicznej na adres mailowy: konsultacje@um.sosnowiec.pl (lub mail Wydziału merytorycznego).
  3. Składania opinii w ramach przeprowadzanych spotkań i ankiet.

§ 7
SPOSÓB POINFORMOWANIA MIESZKAŃCÓW
O PRZEPROWADZENIU KONSULTACJI

Informację o przeprowadzeniu konsultacji ogłasza się poprzez umieszczenie informacji na tablicach ogłoszeń Urzędu Miejskiego, w Biuletynie Informacji Publicznej Miasta Sosnowca, na stronie internetowej www.konsultacje.sosnowiec.pl, inne w miejscach uczęszczanych przez mieszkańców oraz do skrzynek pocztowych (w zależności od tematyki prowadzonych konsultacji np. szkoły, biblioteki, schronisko)

§ 8
SPOSÓB POINFORMOWANIA O WYNIKACH KONSULTACJI

Wyniki konsultacji dostępne będą w Biuletynie Informacji Publicznej Miasta Sosnowca oraz  na stronie internetowej www.konsultacje.sosnowiec.pl

 

§ 9
OSOBA ODPOWIEDZIALNA ZA KONSULTACJE

Przygotowanie konsultacji powierzam Pani Annie Kłoszewskiej-Wanik – Naczelnikowi  Wydziału Planowania Przestrzennego.

§ 10
ZAŁĄCZNIKI

Z uwagi na wieloetapowy i rozłożony w czasie proces konsultacji załączniki będą sporządzane „na bieżąco” w dostosowaniu do kolejnego etapu konsultacji. Do zarządzenia załącza się:

  1. Załącznik nr 1 – Plan konsultacji będący załącznikiem nr 3 do umowy grantowej,
  2. Plakat dot. 1 etapu konsultacji.