Treść konsultacji społecznej

Zaloguj się

Zarejestruj nowe konto

Udostępnij:

Przystąpienie do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu w rejonie ul. Paderewskiego oraz zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla ul. Zaruskiego.

Data rozpoczęcia: 15/10/2020, data zakończenia: 09/11/2020

Tematyka: Plan zagospodarowania przestrzennego, autor konsultacji: Prezydent Miasta Sosnowca

Koordynator konsultacji:

Wydział Planowania Przestrzennego

OBWIESZCZENIE

Prezydenta Miasta Sosnowca

o przystąpieniu do sporządzenia:

1.   miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Sosnowca dla obszaru położonego w rejonie ulic Teofila Lenartowicza i Ignacego Paderewskiego,

2.   zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Sosnowca dla obszaru „Środula – Park” przyjętego uchwałą Nr 548/XLII/2017 Rady Miejskiej w Sosnowcu z dnia 28 lutego 2017 roku w zakresie ustaleń w części tekstowej dla terenu oznaczonego symbolem Da.10 KD-Z.

 

Na podstawie art. 17 pkt. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym  (tekst jednolity Dz. U. z 2020 r., poz. 293 ze zm.) oraz art. 39 ust. 1 pkt. 1, 2, 3, 4, 5 i art. 54 ust. 2, art. 55 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jednolity Dz. U. z 2020 r. poz. 283 ze zm.),

zawiadamiam o podjęciu przez Radę Miejską w Sosnowcu

1.   Uchwały nr 566/XXXI/2020 Rady Miejskiej z dnia 24 września 2020 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Sosnowca dla obszaru położonego w rejonie ulic Teofila Lenartowicza i Ignacego Paderewskiego,

2.   Uchwały nr 567/XXXI/2020 Rady Miejskiej z dnia 24 września 2020 r w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Sosnowca dla obszaru „Środula – Park” przyjętego uchwałą Nr 548/XLII/2017 Rady Miejskiej w Sosnowcu z dnia 28 lutego 2017 roku w zakresie ustaleń w części tekstowej dla terenu oznaczonego symbolem Da.10 KD-Z.

Zainteresowani mogą składać wnioski do sporządzanych planów miejscowych i do zmian planów miejscowych oraz do strategicznej oceny oddziaływania na środowisko, a także mogą zapoznać się z dokumentacją sprawy dostępną do wglądu w Wydziale Planowania Przestrzennego – pokój 118 (I piętro budynek przy ul. Mościckiego 14).

Wnioski należy składać na piśmie w siedzibie Urzędu Miejskiego w Sosnowcu, al. Zwycięstwa 20 (w kancelarii) w terminie do 09 listopada 2020 r.

Wniosek do planu lub zmiany planu oraz do strategicznej oceny oddziaływania na środowisko powinien zawierać nazwisko, imię, nazwę i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której wniosek dotyczy.

Wnioski do strategicznej oceny oddziaływania na środowisko mogą być wnoszone w terminie do 09 listopada 2020 r.

1.   w formie pisemnej;

2.   ustnie do protokołu;

3.   za pomocą środków komunikacji elektronicznej na adres pracownia@um.sosnowiec.pl bez konieczności opatrywania ich kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

Organem właściwym do rozpatrzenia wniosków jest Prezydent Miasta Sosnowca.

z up. Prezydenta Miasta

ZASTĘPCA PREZYDENTA

/ - / Jeremiasz Świerzawski