Treść konsultacji społecznej

Zaloguj się

Zarejestruj nowe konto

Udostępnij:

Plan zagospodarowania przestrzennego dla różnych części miasta

Data rozpoczęcia: 11/03/2021, data zakończenia: 18/04/2021

Tematyka: Plan zagospodarowania przestrzennego, autor konsultacji: Prezydent Miasta Sosnowca

Koordynator konsultacji:

Wydział Planowania Przestrzennego

OBWIESZCZENIE

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektów

 

  1. miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Sosnowca dla obszaru w rejonie drogi S1 oraz ulic: T. Lenartowicza i Wiejskiej,
  1. miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Sosnowca dla obszaru ograniczonego ulicami: Stanisława Mikołajczyka, Jamesa Watta, Wojska Polskiego i torami kolejowymi,
  1. miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Sosnowca dla obszaru ograniczonego drogami DK86 i DK94, ulicami Krzysztofa Kamila Baczyńskiego i Będzińską oraz granicami administracyjnymi miast Będzin i Czeladź. 

 

Na podstawie art. 17 pkt. 9 Ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2020 r. poz. 293 z późniejszymi zmianami), art. 21 ust. 1, 2 pkt. 2 i 7, art. 39 ust. 1 pkt. 1, 2, 3, 4, 5, art. 54 ust. 2, art. 55 ust. 1 i art. 48 ust. 4 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2021 r. poz. 247),

 

zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu w/w projektów planu miejscowego

oraz o możliwości

zapoznania się z dokumentacją projektu wraz z uzasadnieniem w dniach:

od 15-go marca 2021 r. do 4-go kwietnia 2021 r.

w siedzibie Urzędu Miejskiego w Sosnowcu:

  • od poniedziałku do piątku w godzinach pracy Urzędu w budynku przy ul. Mościckiego 14, w holu głównym na parterze,
  • w soboty, w niedziele i święta od godziny 10:00 do 11:00 w budynku przy ul. Mościckiego 14, w holu głównym na parterze

oraz na stronie BIP/ZAGOSPODAROWANIE PRZESTRZENNE/OBWIESZCZENIA oraz na stronie Urzędu Miejskiego w Sosnowcu www.sosnowiec.pl/Konsultacjespołeczne.

 

Dyskusja publiczna nad rozwiązaniami przyjętymi w projektach miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego miasta Sosnowca odbędzie się dnia 29 marca 2021 r.

  Link do spotkania

  1. dla miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Sosnowca dla obszaru w rejonie drogi S1 oraz ulic: T. Lenartowicza i Wiejskiej – w godzinach od 14.00 do 15.00,

  2. dla miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Sosnowca dla obszaru ograniczonego ulicami: Stanisława Mikołajczyka, Jamesa Watta, Wojska Polskiego i torami kolejowymi – w godzinach od 15.00 do 16.00,     

  1. miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Sosnowca dla obszaru ograniczonego drogami DK86 i DK94, ulicami Krzysztofa Kamila   Baczyńskiego i Będzińską oraz granicami administracyjnymi miast Będzin i Czeladź - w godzinach od 16.00 do 17.00

w  budynku Urzędu Miejskiego w Sosnowcu przy Alei Zwycięstwa 20 w sali 319 – sala sesyjna (II piętro) oraz online przy pomocy środków porozumiewania się na odległość, zapewniających jednoczesną transmisję wizji i dźwięku – aby wziąć udział w dyskusji online należy mieć możliwość korzystania z aplikacji teams oraz wyposażyć się w kamerkę internetową i mikrofon. Link do dyskusji zostanie udostępniony w dniu przeprowadzenia dyskusji w następujących miejscach:

www.bip.um.sosnowiec/zagospodarowanie przestrzenne/dyskusje publiczne online oraz na stronie Urzędu Miejskiego w Sosnowcu www.sosnowiec.pl/Konsultacjespołeczne.

 

Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie planu wyłożonym do publicznego wglądu, może wnieść uwagi.

Zgodnie z art. 39 ust. 1 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko istnieje możliwość składania uwag i wniosków.

Uwagi należy składać na piśmie, jako wniesione na piśmie uznaje się również uwagi wniesione za pomocą elektronicznej skrzynki podawczej opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym albo podpisem osobistym do Prezydenta Miasta Sosnowca z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 18-go kwietnia 2021 r.

Uwagi i wnioski w postępowaniu w sprawie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko sporządzanej w ramach procedury miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, zgodnie z art. 54 ust. 3 ustawy, należy wnosić do Prezydenta Miasta Sosnowca na zasadach określonych w art. 18 ust. 2 i 3 przywołanej na wstępie ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 18-go kwietnia 2021 r.