Treść konsultacji społecznej

Zaloguj się

Zarejestruj nowe konto

Udostępnij:

Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektów miejscowych planów w rejonie ul. Wiejskiej, dla zachodniej części Sosnowca oraz zmian różnych planów.

Data rozpoczęcia: 14/05/2021, data zakończenia: 24/06/2021

Tematyka: Plan zagospodarowania przestrzennego, autor konsultacji: Prezydent Miasta Sosnowca

Koordynator konsultacji:

Wydział Planowania Przestrzennego

OBWIESZCZENIE

Link do spotkania WPP

 

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektów

1.  miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Sosnowca dla obszaru w rejonie drogi S1 oraz ulic: T. Lenartowicza i Wiejskiej,

2.  miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Sosnowca dla obszaru ograniczonego drogami DK86 i DK94, ulicami Krzysztofa Kamila Baczyńskiego i Będzińską oraz granicami administracyjnymi miast Będzin i Czeladź,

3.  zmiany miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego:

1)  dla terenu zlokalizowanego w rejonie Parku Sieleckiego przyjętego Uchwałą Rady Miejskiej nr 623/L/2017 z dnia 22 czerwca 2017 r. dla terenów RR. 1ZP i RR. 2ZP,

2)  przyjętych Uchwałami Rady Miejskiej w Sosnowcu nr 587/XXXII/2020 dla północnej części Klimontowa oraz 612/XXXIV/2020 dla obszaru Ostrogórska-Zachód i dla obszaru przy ulicy Teatralnej w zakresie ustaleń dla terenów NN.30 MNn, NN.60 MN oraz dla terenów P.21cMW,U, P.42b ZI,

4.  zmiany miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego:

1)  dla terenu oznaczonego symbolem Ba.13 P(E)/P,U zlokalizowanego w obszarze zmiany fragmentu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla wschodniej i południowo-wschodniej części gminy Sosnowiec, przyjętego uchwałą Nr 711/XLIII/05 Rady Miejskiej w Sosnowcu z dnia 25 sierpnia 2005 r., obejmującego rejon obszaru poeksploatacyjnego CTL „Maczki-Bór” S.A. (pola „Bór-Zachód”) i ulicy Grenadierów, przyjętej uchwałą Nr 169/X/2011 Rady Miejskiej w Sosnowcu z dnia 14 lipca 2011 r.,

2)  dla terenu oznaczonego symbolem B.38 P(E)/ZN zlokalizowanego w obszarze miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Sosnowca dla wschodniej i południowo-wschodniej części gminy Sosnowiec przyjętego uchwałą Nr 711/XLIII/05 Rady Miejskiej w Sosnowcu z dnia 25 sierpnia 2005 r. 

 

Na podstawie art. 17 pkt. 9 Ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2021 r. poz. 741), art. 21 ust. 1, 2 pkt. 2 i 7, art. 39 ust. 1 pkt. 1, 2, 3, 4, 5, art. 54 ust. 2, art. 55 ust. 1 i art. 48 ust. 4 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2021 r. poz. 247),

 

zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu w/w projektów planów miejscowych

oraz o możliwości zapoznania się z dokumentacją projektu wraz z uzasadnieniem w dniach:

od 21-go maja 2021 r. do 10-go czerwca 2021 r.

w siedzibie Urzędu Miejskiego w Sosnowcu:

  • od poniedziałku do piątku w godzinach pracy Urzędu  w budynku przy ul. Mościckiego 14, w holu głównym na parterze,
  • w soboty i w niedziele od godziny 10:00 do 11:00 w budynku przy ul. Mościckiego 14, w holu głównym na parterze

oraz na stronie BIP/ZAGOSPODAROWANIE PRZESTRZENNE/OBWIESZCZENIA oraz na stronie Urzędu Miejskiego w  Sosnowcu www.sosnowiec.pl/Konsultacjespołeczne

Dyskusja publiczna nad rozwiązaniami przyjętymi w projektach miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego miasta Sosnowca odbędzie się dnia 24 czerwca 2021 r. w godzinach:

1.   zmiany miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego miasta Sosnowca – 14.00-15.00,

2.   miejscowy miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Sosnowca dla obszaru w rejonie drogi S1 oraz ulic: T. Lenartowicza i Wiejskiej – 15.00-16.00,

3.   miejscowy miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Sosnowca dla obszaru ograniczonego drogami DK86 i DK94, ulicami Krzysztofa Kamila Baczyńskiego i Będzińską oraz granicami administracyjnymi miast Będzin i Czeladź – 16.00 -17.00

w  budynku Urzędu Miejskiego w Sosnowcu przy Alei Zwycięstwa 20 w sali 319 – sala sesyjna (II piętro) oraz online przy pomocy środków porozumiewania się na odległość, zapewniających jednoczesną transmisję wizji i dźwięku – aby wziąć udział w dyskusji online należy mieć możliwość korzystania z aplikacji teams oraz wyposażyć się w kamerkę internetową i mikrofon. Link do dyskusji zostanie udostępniony w dniu przeprowadzenia dyskusji w następujących miejscach:

www.bip.um.sosnowiec/zagospodarowanie przestrzenne/dyskusje publiczne online oraz na stronie Urzędu Miejskiego w  Sosnowcu www.sosnowiec.pl/Konsultacjespołeczne

Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie planu wyłożonym do publicznego wglądu, może wnieść uwagi.

Zgodnie z art. 39 ust. 1 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko istnieje możliwość składania uwag i wniosków.

Uwagi należy składać na piśmie, jako wniesione na piśmie uznaje się również uwagi wniesione za pomocą elektronicznej skrzynki podawczej opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym albo podpisem osobistym do Prezydenta Miasta Sosnowca z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 24 czerwca 2021 r.

Uwagi i wnioski w postępowaniu w sprawie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko sporządzanej w ramach procedury miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, zgodnie z art. 54 ust. 3 ustawy, należy wnosić do Prezydenta Miasta Sosnowca na zasadach określonych w art. 18 ust. 2 i 3 przywołanej na wstępie ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 24 czerwca 2021 r.

Na podstawie art. 48 ust. 7 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2021 r. poz. 247) zawiadamiam o odstąpieniu od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko projektu zmian miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego miasta Sosnowca.