Treść konsultacji społecznej

Zaloguj się

Zarejestruj nowe konto

Udostępnij:

Wyłożenie do publicznego wglądu projektów dot. ul. Armii Krajowej, Gałczyńskiego i Starzyńskiego oraz wzdłuż granicy z miastem Dąbrowa Górnicza oraz dla obszaru „Bór-Wschód" i rejonu ul. Grenadierów.

Data rozpoczęcia: 08/09/2021, data zakończenia: 19/10/2021

Tematyka: Plan zagospodarowania przestrzennego, autor konsultacji: Prezydent Miasta Sosnowca

Koordynator konsultacji:

Wydział Planowania Przestrzennego

Dyskusja publiczna dnia 04.10.2021 o godz. 14.00 w ramach projektów miejscowych planów: dla terenu w rejonie ulicy Armii Krajowej, Konstantego Ildefonsa Gałczyńskiego i Stefana Starzyńskiego oraz wzdłuż granicy z miastem Dąbrowa Górnicza – etap 1, oraz dla zmiany części tekstowej miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Sosnowca dla obszaru „Bór-Wschód" i rejonu ulicy Grenadierów – I etap przyjętego Uchwałą Rady miejskiej z dnia 22 lutego 2018 r. nr 820/LIX/2018 w zakresie ustaleń dotyczących rzędnej rekultywowanego terenu.

 

Link do spotkania

 

 

OBWIESZCZENIE

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektów

1.    miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Sosnowca dla terenu w rejonie ulicy Armii Krajowej, Konstantego Ildefonsa Gałczyńskiego i Stefana Starzyńskiego oraz wzdłuż granicy z miastem Dąbrowa Górnicza –etap 1,

2.    zmiany części tekstowej miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Sosnowca dla obszaru „Bór-Wschód" i rejonu ulicy Grenedierów – I etap przyjętego Uchwałą Rady miejskiej z dnia 22 lutego 2018 r. nr 820/LIX/2018 w zakresie ustaleń dotyczących rzędnej rekultywowanego terenu

 

Na podstawie art. 17 pkt. 9 Ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2021 r. poz. 741 z późniejszymi zmianami), art. 21 ust. 1, 2 pkt. 2 i 7, art. 39 ust. 1 pkt. 1, 2, 3, 4, 5, art. 54 ust. 2, art. 55 ust. 1 i art. 48 ust. 4 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2021 r. poz. 247),

 

zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu w/w projektów planu miejscowego oraz zmiany planu miejscowego

oraz o możliwości zapoznania się z dokumentacją projektu wraz z uzasadnieniem w dniach:

od 15-go września 2021 r. do 5-go października 2021 r.

w siedzibie Urzędu Miejskiego w Sosnowcu:

  • od poniedziałku do piątku w godzinach pracy Urzędu  w budynku przy ul. Mościckiego 14, w holu głównym na parterze,
  • w soboty i w niedziele od godziny 10:00 do 11:00 w budynku przy ul. Mościckiego 14, w holu głównym na parterze

oraz na stronie BIP/ZAGOSPODAROWANIE PRZESTRZENNE/OBWIESZCZENIA oraz na stronie Urzędu Miejskiego w  Sosnowcu www.sosnowiec.pl/Konsultacjespołeczne

 

Dyskusja publiczna nad rozwiązaniami przyjętymi w projektach miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego miasta Sosnowca odbędzie się dnia 4 października 2021 r. w godzinach:

1.   zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Sosnowca – 14.00-15.00,

2.   miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego miasta Sosnowca dla terenu w rejonie ulicy Armii Krajowej, Konstantego Ildefonsa Gałczyńskiego i Stefana Starzyńskiego oraz wzdłuż granicy z miastem Dąbrowa Górnicza – etap 1– 15.00-16.00,

w  budynku Urzędu Miejskiego w Sosnowcu przy Alei Zwycięstwa 20 w sali 319 – sala sesyjna (II piętro) oraz online przy pomocy środków porozumiewania się na odległość, zapewniających jednoczesną transmisję wizji i dźwięku – aby wziąć udział w dyskusji online należy mieć możliwość korzystania z aplikacji teams oraz wyposażyć się w kamerkę internetową i mikrofon. Link do dyskusji zostanie udostępniony w dniu przeprowadzenia dyskusji w następujących miejscach:

www.bip.um.sosnowiec/zagospodarowanie przestrzenne/dyskusje publiczne online oraz na stronie Urzędu Miejskiego w  Sosnowcu www.sosnowiec.pl/Konsultacjespołeczne

Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie planu wyłożonym do publicznego wglądu, może wnieść uwagi.

Zgodnie z art. 39 ust. 1 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko istnieje możliwość składania uwag i wniosków.

Uwagi należy składać na piśmie, jako wniesione na piśmie uznaje się również uwagi wniesione za pomocą elektronicznej skrzynki podawczej opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym albo podpisem osobistym do Prezydenta Miasta Sosnowca z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 19 października 2021 r.

Uwagi i wnioski w postępowaniu w sprawie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko sporządzanej w ramach procedury miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, zgodnie z art. 54 ust. 3 ustawy, należy wnosić do Prezydenta Miasta Sosnowca na zasadach określonych w art. 18 ust. 2 i 3 przywołanej na wstępie ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 19 października 2021 r.

Na podstawie art. 48 ust. 7 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2021 r. poz. 247)

 

zawiadamiam o odstąpieniu od przeprowadzenia strategicznej oceny

oddziaływania na środowisko

projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Sosnowca.

 

 z up. Prezydenta Miasta

ZASTĘPCA PREZYDENTA

/ - / Jeremiasz Świerzawski