Treść konsultacji społecznej

Zaloguj się

Zarejestruj nowe konto

Udostępnij:

Zmiana Uchwały w sprawie przyjęcia Miejskiego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2021-2026.

Data rozpoczęcia: 27/10/2021, data zakończenia: 31/10/2021

Tematyka: Polityka społeczna, autor konsultacji: Prezydent Miasta Sosnowca

Koordynator konsultacji:

Wydział Polityki Społecznej

Prezydent Miasta Sosnowca

Na podstawie art. 5a ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U.
z 2021 r., poz. 1372) oraz Uchwały nr 121/V/2019 Rady Miejskiej w Sosnowcu z dnia 28 lutego 2019 roku w/s zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami Miasta Sosnowca (Dz. Urz. Woj. Śl. z 2019 roku, poz. 1895)

Ogłasza:

Przeprowadzenie konsultacji społecznych dotyczących projektu w sprawie zmiany uchwały nr 641/XXXV/2020 Rady Miejskiej w Sosnowcu z dnia 17 grudnia 2020 roku w sprawie przyjęcia Miejskiego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2021-2026.

1.      Termin rozpoczęcia konsultacji społecznych ustala się na dzień 27.10.2021 r.,a zakończenia na dzień 31.10.2021 r

2.      Materiały dostępne będą:

3.      Konsultacje społeczne przeprowadzone zostaną w formie:

4.      Informacje o przeprowadzeniu konsultacji ogłasza się na tablicach ogłoszeń Urzędu Miejskiego, w Biuletynie Informacji Publicznej Miasta Sosnowca oraz na stronie           internetowej www.konsultacje.sosnowiec.pl

5.      Wyniki konsultacji dostępne będą w Biuletynie Informacji Publicznej Miasta Sosnowca oraz na stronie internetowej www.konsultacje.sosnowiec.pl