Treść konsultacji społecznej

Zaloguj się

Zarejestruj nowe konto

Udostępnij:

I edycja konkursu ,,Lokal na Kulturę"

Data rozpoczęcia: -, data zakończenia: -

Tematyka: Kultura, sport i rekreacja, autor konsultacji: Prezydent Miasta Sosnowca

Koordynator konsultacji:

Piotr Pluta, Kierownik Referatu Promocji i Konsultacji Społecznych (p.pluta@um.sosnowiec.pl)

FORUM DLA TEMATU:
I edycja konkursu ,,Lokal na Kulturę" (1 odpowiedzi)

KONSULTACJE ZAKOŃCZONE.

RAPORT Z ANALIZY ZGŁOSZONYCH UWAG:

Niniejszy Raport jest wynikiem analizy uwag zgłoszonych podczas trwania konsultacji społecznych dotyczących zasad I edycji konkursu na najem lokali użytkowych pod nazwą „Lokal na kulturę”. Zgłoszono łącznie 4 uwagi. W trakcie trwania konsultacji społecznych każdy mieszkaniec mógł wyrazić opinię i przedstawić swoje propozycje zmian. Poniżej prezentujemy zgłoszone uwagi:
•    Urna w Budynku Głównym Urzędu Miejskiego
- Propozycja wykorzystania lokalu przy ul. 3 Maja (Plaster Miodu ) - 115 m²/, na działalność edukacyjno- szkoleniową
Propozycja wykraczająca poza konsultacje – uwaga dotycząca propozycji zagospodarowania obiektu, a nie zasad konkursu.

•    Spotkanie z mieszkańcami (16.11.2015 r.) w Centrum Informacji Miejskiej
- Czy jest możliwe, aby jeszcze przed złożeniem oferty na dany lokal było uzgodnione czy Wspólnota się zgadza się na sprzedaż alkoholu?
Decyzja Wspólnot w sprawie zgody na sprzedaż alkoholu jest zależna od charakteru oferty oferenta i jest rozpatrywana indywidualnie.

- Czy stawka najmu będzie taka sama przez cały czas trwania umowy?
W zawartych umowach najmu stawki czynszu waloryzowane będą corocznie z dniem 1 marca o roczny wskaźnik wzrostu cen i usług ogłoszony przez Prezesa GUS za rok kalendarzowy poprzedzający rok w którym dokonuję się waloryzacji. W okresie prac adaptacyjno-remontowych przez okres 1 miesiąca najemca opłacać będzie czynsz w wysokości 1 zł/m2 oraz wszelkie opłaty niezależne od Wynajmującego. Oferent w swojej ofercie deklaruje proponowany czas najmu lokalu.

•    Zapytanie e-mail
- W regulaminie brak okresu wypowiedzenia w przypadku nie złożenia sprawozdania bądź niezadowalającego sprawozdania dla UM
W przypadku nie przedłożenia sprawozdania umowa najmu może zostać wypowiedziana. Każdy taki przypadek będzie rozpatrywany indywidualnie.

 

 

CEL I PRZEDMIOT KONSULTACJI: Celem przeprowadzania konsultacji społecznych jest zebranie opinii i uwag mieszkańców na temat zasad I edycji konkursu na najem lokali użytkowych zarządzanych przez Miejski Zakład Zasobów Lokalowych z przeznaczeniem na prowadzenie działalności kulturalnej, artystycznej, twórczej pod nazwą „Lokal na kulturę”.

(PATRZ MATERIAŁY PONIŻEJ DO POBRANIA)

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

CZAS ROZPOCZĘCIA I ZAKOŃCZENIA KONSULTACJI:  od 10 listopada 2015 r. do 30 listopada 2015 r.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ZASIĘG TERYTORIALNY KONSULTACJI: Konsultacje społeczne przeprowadzone zostaną na terenie całego miasta Sosnowca.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

FORMA PRZEPROWADZENIA KONSULTACJI:

Konsultacje społeczne przeprowadzone zostaną w formie:

1.      Składania opinii i uwag za pomocą elektronicznej platformy internetowej www.konsultacje.sosnowiec.pl,

2.      Składania opinii i uwag za pomocą poczty elektronicznej na adres mailowy konsultacje@um.sosnowiec.pl,

3.      Składania opinii i uwag w formie pisemnej do skrzynek usytuowanych w:

 • Budynku Głównym Urzędu Miejskiego, Al. Zwycięstwa 20 - Biuro Obsługi Interesantów, w godzinach otwarcia, tj.: poniedziałek 7.30-18.00, wtorek - czwartek 7.30- 15.30, piątek 7.30-13.00.;
 • Budynku Urzędu Miejskiego, ul. Małachowskiego 3 – w Wydziale Rozwoju i Promocji Miasta, I p., pok. 24, w godzinach otwarcia, tj.: poniedziałek 7.30-18.00, wtorek - czwartek 7.30- 15.30, piątek 7.30-13.00.;
 • Centrum Informacji Miejskiej, ul. Warszawska 3/20 w godzinach otwarcia: poniedziałek –piątek: 8.00-18.00, sobota: 8.00-16.00.;
 • Sosnowieckim Centrum Organizacji Pozarządowych, pl. Kościuszki 5 w godzinach otwarcia: poniedziałek, wtorek, czwartek 7.30-15.30, środa 7.30-18.00, piątek 7.30-13.00.

4.      Spotkania z mieszkańcami w dniu 16 listopada 2015 r. (poniedziałek) w Centrum Informacji Miejskiej, ul. Warszawska 3/20 – godz. 17.00.

5.      Wizytacji lokali, które zostały włączone do konkursu. Wizytacje odbędą się w następujących dniach, po wcześniejszym potwierdzeniu takiej wizyty przez zainteresowanych:

 • 10.11.2015 r. godz. 11.00-12.00,
 • 16.11.2015 r. godz. 15.00-16.00,
 • 18.11.2015 r. godz. 11.00-12.00,
 • 25.11.2015 r. godz. 11.00-12.00,
 • (Lokale znajdujące się w rejonie ADM-4, tel. 32 266 32 73 to Warszawska 6c, Swobodna 11, Ordonówny 3a, Sobieskiego 3a, 3 Maja 1)
 • (Lokale znajdujące się w rejonie ADM Centrum, tel. 32 368 17 75 to Warszawska 3)

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

GRUPA DOCELOWA: Konsultacjami społecznymi zostaną objęci wszyscy mieszkańcy Sosnowca.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

SPOSÓB POINFORMOWANIA MIESZKAŃCÓW O TRYBIE PRZEPROWADZENIA KONSULTACJI:

Informacja oraz materiały związane z przedmiotem konsultacji będą dostępne:

 •  na stronie internetowej:  www.konsultacje.sosnowiec.pl,
 • w Wydziale Rozwoju i Promocji Miasta, Referacie Promocji i Konsultacji Społecznych, ul. Małachowskiego 3, pok. 24, 33, 35 w godzinach pracy Urzędu Miejskiego tj. poniedziałek: 7.30- 15.30, wtorek – czwartek: 7.30- 15.30, piątek: 7.30- 13.00
 • w Budynku Głównym Urzędu Miejskiego, Al. Zwycięstwa 20 - Biuro Obsługi Interesantów, w godzinach otwarcia, tj.: poniedziałek 7.30-18.00, wtorek - czwartek 7.30- 15.30, piątek 7.30-13.00.;
 • w Centrum Informacji Miejskiej, ul. Warszawska 3/20,  w godzinach otwarcia: poniedziałek –piątek: 8.00-18.00, sobota: 8.00-16.00.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

OKREŚLENIE SPOSOBU I TRYBU ZGŁASZANIA OPINII, UWAG I PROPOZYCJI:

Opinie i uwagi będą zbierane poprzez:

 • wypowiedzi mieszkańców na stronie internetowej www.konsultacje.sosnowiec.pl na FORUM przyporządkowanym konsultacjom dot. zasad I edycji konkursu „Lokal na kulturę”,
 • uwagi zgłaszane w miejscach w których są usytuowane urny na opinie tj. w budynku głównym Urzędu Miejskiego – BOI, w Wydziale Rozwoju i Promocji Miasta (ul. Małachowskiego 3), w Sosnowieckim Centrum Organizacji Pozarządowych (pl. Kościuszki 5) oraz w Centrum Informacji Miejskiej (ul. Warszawska 3/20),
 • wypowiedzi mieszkańców podczas spotkania w dniu 16 listopada 2015 r. w Centrum Informacji Miejskiej,
 • uwagi zgłaszane podczas wizytacji lokali przez zainteresowanych,

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

SPOSÓB POINFORMOWANIA O WYNIKACH KONSULTACJI:

Wyniki konsultacji dostępne będą w Biuletynie Informacji Publicznej Miasta Sosnowca oraz na stronie internetowej www.konsultacje.sosnowiec.pl oraz www.sosnowiec.pl