Treść konsultacji społecznej

Zaloguj się

Zarejestruj nowe konto

Udostępnij:

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla obszaru Konstantynów, Środula, Zuzanna

Data rozpoczęcia: 21/02/2020, data zakończenia: 26/03/2020

Tematyka: Plan zagospodarowania przestrzennego, autor konsultacji: Prezydent Miasta Sosnowca

Koordynator konsultacji:

Wydział Planowania Przestrzennego

OBWIESZCZENIE

 

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu

miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Sosnowca dla obszaru „KONSTANTYNÓW”, „ŚRODULA”, „ZUZANNA” - etap I

 

Na podstawie art. 17 pkt. 9 Ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2018 r. poz. 1945 z późniejszymi zmianami), art. 21 ust. 1, 2 pkt. 2 i 7, art. 39 ust. 1 pkt. 1, 2, 3, 4, 5, art. 54 ust. 2, art. 55 ust. 1 i art. 48 ust. 4 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2018 r. poz. 2081 z późniejszymi zmianami),

 

zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu w/w projektu planu miejscowego

oraz o możliwości

zapoznania się z dokumentacją projektu wraz z uzasadnieniem w dniach:

od 21-go lutego 2020 r. do 12-go marca 2020 r.

 

w siedzibie Urzędu Miejskiego w Sosnowcu:

  • od poniedziałku do piątku w godzinach pracy Urzędu w budynku przy ul. Mościckiego 14, pokój 117 i 118 (I piętro),
  • w soboty, niedziele i dni świąteczne w godzinach od 10:00 do 12:00 w portierni głównej, w budynku przy al. Zwycięstwa 20,
  • w sobotę 22-go lutego 2020 r. w godzinach od 10:00 do 12:00 w Szkole Podstawowej nr 42 ulicy B. Prusa 253a, 41-219 Sosnowiec,
  • w sobotę 7-go marca 2020 r. w godzinach od 10:00 do 12:00 w Miejskiej Bibliotece Publicznej im. G. Daniłowskiego filia nr 1, ulica Juliusza Kossaka 10, 41-221 Sosnowiec

 

Dyskusja publiczna nad rozwiązaniami przyjętymi w projekcie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Sosnowca odbędzie się dnia 2-go marca 2020 r. w godzinach 16.00-18.00 w  budynku Urzędu Miejskiego w Sosnowcu przy ul. Mościckiego 14 w sali 315 (III piętro).

Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie planu wyłożonym do publicznego wglądu, może wnieść uwagi.

Zgodnie z art. 39 ust. 1 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko istnieje możliwość składania uwag i wniosków.

Uwagi należy składać na piśmie, jako wniesione na piśmie uznaje się również uwagi wniesione za pomocą elektronicznej skrzynki podawczej opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym albo podpisem osobistym do Prezydenta Miasta Sosnowca z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 26-go marca 2020 r.

Uwagi i wnioski w postępowaniu w sprawie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko sporządzanej w ramach procedury miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, zgodnie z art. 54 ust. 3 ustawy, należy wnosić do Prezydenta Miasta Sosnowca na zasadach określonych w art. 18 ust. 2 i 3 przywołanej na wstępie ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 26-go marca 2020 r.

 

 

z up. Prezydenta Miasta

ZASTĘPCA PREZYDENTA

/ - / Jeremiasz Świerzawski