Treść konsultacji społecznej

Zaloguj się

Zarejestruj nowe konto

Udostępnij:

Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu 4 miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego miasta Sosnowca dla terenów Klimontowa, Ostrogórska i Teatralna, Watta i Mikołajczyka oraz Niwka-Północ

Data rozpoczęcia: 14/09/2020, data zakończenia: 19/10/2020

Tematyka: Plan zagospodarowania przestrzennego, autor konsultacji: Prezydent Miasta Sosnowca

Koordynator konsultacji:

Wydział Planowania Przestrzennego

Dyskusja publiczna -

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego miasta Sosnowca dla obszarów:

Niwka - godzina 15.00, Watta - godzina 16.00 Link do spotkania

 

OBWIESZCZENIE

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektów

 

  1. miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Sosnowca dla północnej części Klimontowa w rejonie ulic: majora Henryka Hubala-Dobrzańskiego, Marszałka Edwarda Rydza-Śmigłego, 11-go Listopada,
  2. miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Sosnowca dla obszaru „Ostrogórska Zachód” i dla obszaru przy ul. Teatralnej,
  3. miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Sosnowca dla obszaru ograniczonego ulicami: Stanisława Mikołajczyka, Jamesa Watta, Wojska Polskiego i torami kolejowymi,
  4. miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Sosnowca dla obszaru „Niwka – Północ”.

 

Na podstawie art. 17 pkt. 9 Ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2020 r. poz. 293 z późniejszymi zmianami), art. 21 ust. 1, 2 pkt. 2 i 7, art. 39 ust. 1 pkt. 1, 2, 3, 4, 5, art. 54 ust. 2, art. 55 ust. 1 i art. 48 ust. 4 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2020 r. poz. 283 z późniejszymi zmianami),

 

zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu w/w projektów planu miejscowego

oraz o możliwości

zapoznania się z dokumentacją projektu wraz z uzasadnieniem w dniach:

od 15-go września 2020 r. do 5-go października 2020 r.

 

w siedzibie Urzędu Miejskiego w Sosnowcu od poniedziałku do piątku w godzinach pracy Urzędu w budynku przy ul. Mościckiego 14, w holu głównym na parterze oraz na stronie BIP/ZAGOSPODAROWANIE PRZESTRZENNE/OBWIESZCZENIA oraz na stronie Urzędu Miejskiego w  Sosnowcu www.sosnowiec.pl/Konsultacjespołeczne

 

Dyskusja publiczna nad rozwiązaniami przyjętymi w projektach miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego miasta Sosnowca odbędzie się dnia:

28 września 2020 r.  w godzinach:

  1. miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego miasta Sosnowca dla północnej części Klimontowa w rejonie ulic: majora Henryka Hubala-Dobrzańskiego, Marszałka Edwarda Rydza-Śmigłego, 11-go Listopada – 15.00-16.00, Link do spotkania
  2. miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego miasta Sosnowca dla obszaru „Ostrogórska Zachód” i dla obszaru przy ul. Teatralnej – 16.00-17.00 Link do spotkania

oraz 5 października 2020 r.  w godzinach:

  1. miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego miasta Sosnowca dla obszaru „Niwka – Północ”– 15.00-16.00,
  2. miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego miasta Sosnowca dla obszaru ograniczonego ulicami: Stanisława Mikołajczyka, Jamesa Watta, Wojska Polskiego i torami kolejowymi – 16.00-17.00

 

w  budynku Urzędu Miejskiego w Sosnowcu przy Alei Zwycięstwa 20 w sali 319 – sala sesyjna (II piętro) oraz online przy pomocy środków porozumiewania się na odległość, zapewniających jednoczesną transmisję wizji i dźwięku – aby wziąć udział w dyskusji online należy mieć możliwość korzystania z aplikacji teams oraz wyposażyć się w kamerkę internetową i mikrofon. Link do dyskusji zostanie udostępniony w dniu przeprowadzenia dyskusji w następujących miejscach:

www.bip.um.sosnowiec/zagospodarowanie przestrzenne/dyskusje publiczne online.

 

Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie planu wyłożonym do publicznego wglądu, może wnieść uwagi.

Zgodnie z art. 39 ust. 1 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko istnieje możliwość składania uwag i wniosków.

Uwagi należy składać na piśmie, jako wniesione na piśmie uznaje się również uwagi wniesione za pomocą elektronicznej skrzynki podawczej opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym albo podpisem osobistym do Prezydenta Miasta Sosnowca z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 19-go października 2020 r.

Uwagi i wnioski w postępowaniu w sprawie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko sporządzanej w ramach procedury miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, zgodnie z art. 54 ust. 3 ustawy, należy wnosić do Prezydenta Miasta Sosnowca na zasadach określonych w art. 18 ust. 2 i 3 przywołanej na wstępie ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 19-go października 2020 r.