Treść konsultacji społecznej

Zaloguj się

Zarejestruj nowe konto

Udostępnij:

Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektów planu przestrzennego w różnych częściach miasta Sosnowca.

Data rozpoczęcia: 14/01/2021, data zakończenia: 24/02/2021

Tematyka: Plan zagospodarowania przestrzennego, autor konsultacji: Prezydent Miasta Sosnowca

Koordynator konsultacji:

Wydział Planowania Przestrzennego

OBWIESZCZENIE

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektów:

 

1.  miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Sosnowca dla obszaru „Pogoń-Wschód”,

2.  miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Sosnowca dla obszaru „Ostrowy-Wschód” i „Maczki-Wschód”,

3.  zmiany miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego:

a) dla obszaru „Sosnowiec Śródmieście” zatwierdzonego Uchwałą nr 886/LII/2013 Rady Miejskiej w Sosnowcu z dnia 19 grudnia 2013 r. w zakresie terenu oznaczonego symbolem R.32UO,

b) dla obszaru położonego w rejonie ulic: Dęblińskiej, 3-go Maja, ks. Władysława Sedlaka, Stefana Żeromskiego zatwierdzonego Uchwałą nr 925/LXVII/2018 Rady Miejskiej w Sosnowcu z dnia 30 sierpnia 2018 r. w zakresie zapisów par. 9.,

c) dla obszaru „Środula – Park” zatwierdzonego Uchwałą Nr 548/XLII/2017 Rady Miejskiej w Sosnowcu z dnia 28 lutego 2017 r. w zakresie ustaleń w części tekstowej dla terenu oznaczonego symbolem Da.10 KD-Z.

 

Na podstawie art. 17 pkt. 9 Ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2020 r. poz. 293 z późniejszymi zmianami), art. 21 ust. 1, 2 pkt. 2 i 7, art. 39 ust. 1 pkt. 1, 2, 3, 4, 5, art. 54 ust. 2, art. 55 ust. 1 i art. 48 ust. 4 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2020 r. poz. 283 z późniejszymi zmianami),

 

zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu w/w projektów planu miejscowego

oraz o możliwości zapoznania się z dokumentacją projektu wraz z uzasadnieniem w dniach:

od 20-go stycznia 2021 r. do 9-go lutego 2021 r.

w siedzibie Urzędu Miejskiego w Sosnowcu:

  • od poniedziałku do piątku w godzinach pracy Urzędu  w budynku przy ul. Mościckiego 14, w holu głównym na parterze,
  • w soboty i w niedziele od godziny 10:00 do 11:00 w budynku przy ul. Mościckiego 14, w holu głównym na parterze
  • na stronie BIP/ZAGOSPODAROWANIE PRZESTRZENNE/OBWIESZCZENIA oraz na stronie Urzędu Miejskiego w  Sosnowcu www.konsultacje.sosnowiec.pl

oraz w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 11 w Sosnowcu

przy ulicy Skwerowej 21, 41-217 Sosnowiec

w dniu 30 stycznia 2021 r. w godzinach 10.00-12.00

 

Dyskusja publiczna nad rozwiązaniami przyjętymi w projektach miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego miasta Sosnowca odbędzie się dnia:

  • 27 stycznia 2021 r. w godzinach 14.00-15.00 – projekt zmiany miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego  Join Microsoft Teams Meeting
     
  • 1 lutego 2021 r.  w godzinach:

1.   miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego miasta Sosnowca dla obszaru „Pogoń-Wschód”– 15.00-16.30,

2.   miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego miasta Sosnowca dla obszaru „Ostrowy-Wschód” i „Maczki-Wschód”– 16.30 -18.00

Link do dyskusji: Join Microsoft Teams Meeting

 

Dyskusja odbędzie się w  budynku Urzędu Miejskiego w Sosnowcu przy Alei Zwycięstwa 20 w sali 319 – sala sesyjna (II piętro) oraz online przy pomocy środków porozumiewania się na odległość, zapewniających jednoczesną transmisję wizji i dźwięku – aby wziąć udział w dyskusji online należy mieć możliwość korzystania z aplikacji teams oraz wyposażyć się w kamerkę internetową i mikrofon. Link do dyskusji zostanie udostępniony w dniu przeprowadzenia dyskusji w następujących miejscach:

 

Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie planu wyłożonym do publicznego wglądu, może wnieść uwagi.

Zgodnie z art. 39 ust. 1 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko istnieje możliwość składania uwag i wniosków.

Uwagi należy składać na piśmie, jako wniesione na piśmie uznaje się również uwagi wniesione za pomocą elektronicznej skrzynki podawczej opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym albo podpisem osobistym do Prezydenta Miasta Sosnowca z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 23-go lutego 2021 r.

Uwagi i wnioski w postępowaniu w sprawie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko sporządzanej w ramach procedury miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, zgodnie z art. 54 ust. 3 ustawy, należy wnosić do Prezydenta Miasta Sosnowca na zasadach określonych w art. 18 ust. 2 i 3 przywołanej na wstępie ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 23-go lutego 2021 r.

Na podstawie art. 48 ust. 4 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2020 r. poz. 283 ze zmianami).

 

 

Zawiadamiam o odstąpieniu od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko projektu zmian miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego miasta Sosnowca.

 

z up. Prezydenta Miasta

ZASTĘPCA PREZYDENTA

/ - / Jeremiasz Świerzawski