Treść konsultacji społecznej

Zaloguj się

Zarejestruj nowe konto

Udostępnij:

Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego z garażem podziemnym, wjazdem i zagospodarowaniem terenu na działce nr ewid.1297 ob. 0011 przy ul. Krętej 7 w Sosnowcu (kolejny wniosek).

Data rozpoczęcia: 20/04/2023, data zakończenia: 11/05/2023

Tematyka: Plan zagospodarowania przestrzennego, autor konsultacji: Prezydent Miasta Sosnowca

Koordynator konsultacji:

Wydział Planowania Przestrzennego

 

Informacja o zamieszczeniu wniosku

 

Na podstawie art. 7 ust 10 i 11 ustawy z dnia 05.07.2018 r. o ułatwieniach w przygotowaniu i realizacji inwestycji mieszkaniowych oraz inwestycji towarzyszących (tekst jednolity: Dz. U. 2021 poz.1538 ze zm.) Prezydent Miasta Sosnowca podaje do publicznej wiadomości
o możliwości składania uwag do wniosku dotyczącego inwestycji mieszkaniowej pn.:


„Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego z garażem podziemnym, wjazdem i zagospodarowaniem terenu na działce nr ewid.1297 ob. 0011 przy
ul. Krętej 7 w Sosnowcu”.

 

Uwagi można wnosić w postaci papierowej w Urzędzie Miejskim w Sosnowcu przy
Al. Zwycięstwa 20, BOI - stanowisko nr 6  albo przy ul. Mościckiego 14, pok. 119 (poniedziałek 7.30 - 18.00, wtorek – czwartek 7.30 - 15.30, piątek 7.30 – 13.00) albo
w postaci elektronicznej (pracownia@um.sosnowiec.pl) za pomocą środków komunikacji elektronicznej, o których mowa w ustawie z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu  usług drogą elektroniczną (tekst jednolity: Dz. U. z 2020 r., poz. 344) w terminie 21 dni od dnia zamieszczenia wniosku na stronie podmiotowej Biuletynu Informacji Publicznej Gminy. 

 

Wniosek wraz z załącznikami dostępny jest na stronie internetowej Biuletynu informacji publicznej Urzędu Miejskiego w zakładce „Zagospodarowanie przestrzenne”/„Lokalizacja inwestycji mieszkaniowych i towarzyszących”, w zakładce „Ogłoszenia i Obwieszczenia”,
w zakładce „Konsultacje społeczne” oraz na stronie platformy konsultacji społecznych miasta Sosnowca.

 

z up. Prezydenta Miasta

ZASTĘPCA PREZYDENTA

                    /-/ jeremiasz Świerzawski

 

 

Realizacja obowiązku informacyjnego w związku z wymaganiami art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) dalej: RODO.

1.  Administratorem danych osobowych jest Prezydent Miasta Sosnowca. Informacje o przetwarzaniu danych osobowych można uzyskać w Urzędzie Miejskim w Sosnowcu z siedzibą przy Al. Zwycięstwa 20.

2.  Inspektorem Danych Osobowych wyznaczonym przez Prezydenta Miasta Sosnowca jest Agata Kozłowska. Można się z nią skontaktować w sprawie ochrony danych osobowych osobiście pod adresem ul. Mościckiego 14 pokój 406, e-mail: iod@um.sosnowiec.pl, nr telefonu 515-041-778 lub 32-296-0-687.

3.  Administrator przetwarza dane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu spełnienia obowiązków wynikających z art. 11 oraz 17 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym w zakresie sporządzania dokumentów studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego oraz miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w tym rozpatrzenia wniosków, rozpatrzenia uwag, sporządzenia dokumentacji prac planistycznych itp.

4.  Podanie danych osobowych jest dobrowolne. Jeżeli dane nie zostaną podane wniosek lub uwaga nie zostanie rozpatrzona.

5.  Dane są udostępniane podmiotom upoważnionym na podstawie przepisu prawa lub takim, z którymi Administrator zawarł umowę,
w tym firmom informatycznym świadczącym usługi dla Urzędu tj. Hyperview sp. z o.o. ul. Ligocka 103, Katowice, Madkom S.A., Przemysłowa 12, 30-701 Kraków.

6.  Pani/Pana dane osobowe są przechowywane jedynie w okresie niezbędnym do sporządzania dokumentów studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego oraz miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Po spełnieniu celu dla którego dane zostały zebrane tj. po przyjęciu ww. dokumentów, dane będą przechowywane jedynie w celach archiwalnych, zgodnie z obowiązującymi przepisami. Okres przechowywania w Urzędzie Miejskim danych osobowych w większości przypadków wynika z Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych i w tym przypadku jest to okres wieczystego przechowywania akt.

7.  W związku z przetwarzaniem danych osobowych istnieje prawo do żądania od administratora dostępu do nich, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz wniesienia sprzeciwu. Prawo dostępu do danych w zakresie informacji skąd administrator pozyskał dane przysługuje jeżeli nie wpływa to na prawa i wolności innych osób. Pozostałe prawa mogą zostać ograniczone zgodnie z przepisami RODO. Administrator realizuje wskazane prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych na wniosek.

8.  W przypadku uznania, że przetwarzanie danych narusza przepisy o ochronie danych osobowych, każdemu przysługuje prawo do wniesienia skargi wobec ich przetwarzania do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, z siedzibą w Warszawie przy ul. Stawki 2.

9.  Dane osobowe nie są przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie są profilowane.