Treść konsultacji społecznej

Zaloguj się

Zarejestruj nowe konto

Udostępnij:

Plan zagospodarowania przestrzennego dla obszarów: Zagórza i Milowic oraz rejonu między ul. Orląt Lwowskich a Mysłowicami.

Data rozpoczęcia: 03/04/2024, data zakończenia: 02/05/2024

Tematyka: Plan zagospodarowania przestrzennego, autor konsultacji: Prezydent Miasta Sosnowca

Koordynator konsultacji:

Wydział Planowania Przestrzennego

 

WPP Dyskusja publiczna 29.04.24

 

 

Dyskusja publiczna w dniu 22.04.2024

w godz. 15.00-17.00

 

OBWIESZCZENIE

 

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektów w sprawie:

 

  1. miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Sosnowca dla obszaru ograniczonego ulicą Orląt Lwowskich oraz granicą administracyjną miasta Mysłowice – ETAP II.
  2. miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Sosnowca dla obszaru Zagórze w rejonie DK 94 oraz ulic Sokolskiej i ks. Jerzego Popiełuszki (drugie wyłożenie).
  3. miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Sosnowca dla obszaru ograniczonego ulicami: Stalową, K.K. Baczyńskiego, Szosową oraz granicą administracyjną miasta (trzecie wyłożenie).

 

 

Na podstawie art. 17 pkt. 9 i art. 8d Ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2023 r. poz. 977 t.j. z późniejszymi zmianami), w związku z art. 66 i 67 ustawy z dnia 7 lipca 2023 r. o zmianie ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (DZ.U. z 2023 r. poz. 1688),  art. 21 ust. 1, 2 pkt. 2 i 7, art. 39 ust. 1 pkt. 1, 2, 3, 4, 5, art. 54 ust. 2, art. 55 ust. 1 Ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2023 r. poz. 1094 t.j. z późniejszymi zmianami),

 

zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu w/w projektów planu miejscowego

oraz o możliwości zapoznania się z dokumentacją projektów wraz z uzasadnieniem w dniach:

 

                                od 11-go kwietnia 2024 r. do 2-go maja 2024 r.

 

w siedzibie Urzędu Miejskiego w Sosnowcu:

  • od poniedziałku do piątku w godzinach pracy Urzędu w budynku przy ul. Mościckiego 14, w holu głównym na pierwszym piętrze,
  • w soboty i w niedziele od godziny 10:00 do 11:00 w budynku przy ul. Mościckiego 14, w holu głównym na parterze

oraz na stronie Biuletynu Informacji Publicznej miasta Sosnowca w zakładce ZAGOSPODAROWANIE PRZESTRZENNE/OBWIESZCZENIA i na Platformie Konsultacji Społecznych w Sosnowcu https://konsultacje.spoleczne.pl/

 

 

Dyskusja publiczna nad rozwiązaniami przyjętymi w projekcie miejscowego planu odbędzie się dla:

  1. miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Sosnowca dla obszaru ograniczonego ulicą Orląt Lwowskich oraz granicą administracyjną miasta Mysłowice
    – ETAP II                              dnia 22-go kwietnia 2024 r. w godzinach: 15.00-16.00.
  2. miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Sosnowca dla obszaru Zagórze w rejonie DK 94 oraz ulic Sokolskiej i ks. Jerzego Popiełuszki (drugie wyłożenie) -

                                             dnia 22-go kwietnia 2024 r. w godzinach: 16.00-17.00

  1. miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Sosnowca dla obszaru ograniczonego ulicami: Stalową, K.K. Baczyńskiego, Szosową oraz granicą administracyjną miasta (trzecie wyłożenie) - dnia 29-go kwietnia 2024 r. w godzinach: 16.00-17.00.

 

w  budynku Urzędu Miejskiego w Sosnowcu przy ulicy Mościckiego 14 w sali 315 oraz online przy pomocy środków porozumiewania się na odległość, zapewniających jednoczesną transmisję wizji i dźwięku – aby wziąć udział w dyskusji online należy mieć możliwość korzystania z aplikacji teams oraz wyposażyć się w kamerkę internetową i mikrofon.

Link do dyskusji zostanie udostępniony w dniu przeprowadzenia dyskusji w następujących miejscach:

 na stronie Biuletynu Informacji Publicznej miasta Sosnowca https://www.bip.um.sosnowiec/ w zakładce Zagospodarowanie przestrzenne/dyskusje publiczne online

 

 na Platformie Konsultacji Społecznych w Sosnowcu https://konsultacje.spoleczne.pl/

 

Uwagi do planów mogą być wnoszone w formie papierowej lub elektronicznej, w tym za pomocą środków komunikacji elektronicznej, przez platformę epuap, na adres poczty elektronicznej sekretariat.wpp@um.sosnowiec.pl., w siedzibie Urzędu Miejskiego w Sosnowcu, al. Zwycięstwa 20 (w kancelarii), elektronicznie w terminie do dnia 16 maja 2024 r.

Uwagi należy składać na druku zgodnie z rozporządzeniem Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 13 listopada 2023 r. w sprawie wzoru formularza pisma dotyczącego aktu planowania przestrzennego (DZ.U. z 2023 r. poz. 2059), który dostępny jest w BIP/wnioski do pobrania/Wydział Planowania Przestrzennego/ WPP 05- Wniosek dotyczący aktu planowania przestrzennego.

Uwagi i wnioski do strategicznej oceny oddziaływania na środowisko mogą być wnoszone w terminie do dnia 16 maja 2024 r.

 w formie pisemnej;

 ustnie do protokołu;

 za pomocą środków komunikacji elektronicznej na adres sekretariat.wpp@um.sosnowiec.pl bez konieczności opatrywania ich kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

Organem właściwym do rozpatrzenia wniosków jest Prezydent Miasta Sosnowca.

 

 

z up. Prezydenta Miasta

ZASTĘPCA PREZYDENTA

 

 

 

Jeremiasz Świerzawski

 

 

 

 

 

 

Realizacja obowiązku informacyjnego w związku z wymaganiami art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) dalej: RODO.

1.  Administratorem danych osobowych jest Prezydent Miasta Sosnowca. Informacje o przetwarzaniu danych osobowych można uzyskać w Urzędzie Miejskim w Sosnowcu z siedzibą przy Al. Zwycięstwa 20.

2.  Inspektorem Danych Osobowych wyznaczonym przez Prezydenta Miasta Sosnowca jest Agata Kozłowska. Można się z nią skontaktować w sprawie ochrony danych osobowych osobiście pod adresem ul. Mościckiego 14 pokój 406, e-mail: iod@um.sosnowiec.pl, nr telefonu 515-041-778 lub 32-296-0-687.

3.  Administrator przetwarza dane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu spełnienia obowiązków wynikających z art. 11 oraz 17 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym w zakresie sporządzania dokumentów studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego oraz miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w tym rozpatrzenia wniosków, rozpatrzenia uwag, sporządzenia dokumentacji prac planistycznych itp.

4.  Podanie danych osobowych jest dobrowolne. Jeżeli dane nie zostaną podane wniosek lub uwaga nie zostanie rozpatrzona.

5.  Dane są udostępniane podmiotom upoważnionym na podstawie przepisu prawa lub takim, z którymi Administrator zawarł umowę, w tym firmom informatycznym świadczącym usługi dla Urzędu tj. Hyperview sp. z o.o. ul. Ligocka 103, Katowice, Madkom S.A., Przemysłowa 12, 30-701 Kraków.

6.  Pani/Pana dane osobowe są przechowywane jedynie w okresie niezbędnym do sporządzania dokumentów studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego oraz miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Po spełnieniu celu dla którego dane zostały zebrane tj. po przyjęciu ww. dokumentów, dane będą przechowywane jedynie w celach archiwalnych, zgodnie z obowiązującymi przepisami. Okres przechowywania w Urzędzie Miejskim danych osobowych w większości przypadków wynika z Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych i w tym przypadku jest to okres wieczystego przechowywania akt.

7.  W związku z przetwarzaniem danych osobowych istnieje prawo do żądania od administratora dostępu do nich, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz wniesienia sprzeciwu. Prawo dostępu do danych w zakresie informacji skąd administrator pozyskał dane przysługuje jeżeli nie wpływa to na prawa i wolności innych osób. Pozostałe prawa mogą zostać ograniczone zgodnie z przepisami RODO. Administrator realizuje wskazane prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych na wniosek.

8.  W przypadku uznania, że przetwarzanie danych narusza przepisy o ochronie danych osobowych, każdemu przysługuje prawo do wniesienia skargi wobec ich przetwarzania do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, z siedzibą w Warszawie przy ul. Stawki 2.

9.  Dane osobowe nie są przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie są profilowane.