Treść konsultacji społecznej

Zaloguj się

Zarejestruj nowe konto

Udostępnij:

Obwieszczenie o wyłożeniu miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego dla obszarów dzielnicy Konstantynów i obszaru w rejonie ulicy Kukułek oraz zmian miejscowych planów na terenie miasta Sosnowca

Data rozpoczęcia: 30/03/2022, data zakończenia: 22/05/2022

Tematyka: Plan zagospodarowania przestrzennego, autor konsultacji: Prezydent Miasta Sosnowca

Koordynator konsultacji:

Wydział Planowania Przestrzennego

OBWIESZCZENIE

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektów

1.    miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Sosnowca dla obszaru „KONSTANTYNÓW”, „ŚRODULA”, „ZUZANNA” - etap II

2.    zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Sosnowca dla obszaru położonego w rejonie ul. Gen. Mariusza Zaruskiego zatwierdzonego Uchwałą Rady Miejskiej w Sosnowcu nr 821/LIX/2018 z dnia  22 lutego 2018 r. w zakresie terenów oznaczonych symbolami: FF.33 U,UC oraz FF.34 ZI

3.    zmiany miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego miasta Sosnowca:

1)    dla obszaru Zagórza w rejonie ulic: S1, Teofila Lenartowicza, Braci Mieroszewskich, Romana Dmowskiego oraz dla obszaru położonego w rejonie ulic Teofila Lenartowicza i Ignacego Paderewskiego, zatwierdzonego uchwałą nr 693/XXXIX/2021 Rady Miejskiej w Sosnowcu z dnia 25 marca 2021 r. dla terenu wyznaczonego na załączniku graficznym;

2)    dla północnej części Klimontowa w rejonie ulic: majora Henryka Hubala-Dobrzańskiego, marszałka Edwarda Rydza-Śmigłego, 11-go Listopada, zatwierdzonego uchwałą nr 587/XXXII/2020 Rady Miejskiej w Sosnowcu z dnia 29 października 2020 r., dla terenu oznaczonego symbolem NN.14 IW;

3)    dla obszaru „Ostrogórska Zachód” i dla obszaru przy ulicy Teatralnej przyjętego Uchwałą nr 612/XXXIV/2020 Rady Miejskiej w Sosnowcu z dnia 26 listopada 2020 r. dla terenu oznaczonego symbolem P.23 UN

 

Na podstawie art. 17 pkt. 9 Ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2022 r. poz. 503), art. 21 ust. 1, 2 pkt. 2 i 7, art. 39 ust. 1 pkt. 1, 2, 3, 4, 5, art. 54 ust. 2, art. 55 ust. 1 i art. 48 ust. 4 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2021 r. poz. 2373 z późniejszymi zmianami),

 

zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu w/w projektów planu miejscowego oraz zmian planów miejscowych

oraz o możliwości zapoznania się z dokumentacją projektów wraz z uzasadnieniem w dniach:

od 11-go kwietnia 2022 r. do 7-go maja 2022 r.

 

Link do spotkania 

 

w siedzibie Urzędu Miejskiego w Sosnowcu:

  • od poniedziałku do piątku w godzinach pracy Urzędu  w budynku przy ul. Warneńczyka 9 na drugim piętrze
  • w soboty i w niedziele od godziny 10:00 do 11:00 w budynku przy ul. Mościckiego 14, w holu głównym na parterze

oraz na stronie BIP/ZAGOSPODAROWANIE PRZESTRZENNE/OBWIESZCZENIA oraz na stronie Urzędu Miejskiego w  Sosnowcu www.sosnowiec.pl/Konsultacjespołeczne

 

Ponadto dla miejscowego planu … będzie możliwość zapoznania się z projektem miejscowego planu w dniach:

1.23 kwietnia 2022 r. – w godzinach 10.00–17.00 w punkcie konsultacyjnym „na wolnym powietrzu” przy ulicy Robotniczej.

2.25 kwietnia 2022 r. – w godzinach 10.00–13.00 i 15.00-18.00 w punkcie konsultacyjnym „na wolnym powietrzu” przy ulicy Robotniczej.

3.26 kwietnia 2022 r. – w godzinach 10.00–13.00 w punkcie konsultacyjnym w Centrum Usług Wspólnych przy ulicy Staszica 62 w Sosnowcu,

4.27 kwietnia 2022 r. – w godzinach 13.00–16.00 w punkcie konsultacyjnym w Centrum Usług Wspólnych przy ulicy Staszica 62 w Sosnowcu,

5.28 kwietnia 2022 r. – w godzinach 13.00–17.00 w punkcie konsultacyjnym w Centrum Usług Wspólnych przy ulicy Staszica 62 w Sosnowcu,

6.29 kwietnia 2022 r. – w godzinach 10.00–13.00 w punkcie konsultacyjnym w Centrum Usług Wspólnych przy ulicy Staszica 62 w Sosnowcu,

 

Dyskusja publiczna nad rozwiązaniami przyjętymi w projektach miejscowego planu oraz zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Sosnowca odbędzie się dnia

  1. 11 kwietnia 2022 r. w godzinach 16.00 – 18.00 – dla zmian miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego (pkt. 2 i 3) w  budynku Urzędu Miejskiego w Sosnowcu przy Alei Zwycięstwa 20 w sali 319 – sala sesyjna (II piętro) oraz online przy pomocy środków porozumiewania się na odległość, zapewniających jednoczesną transmisję wizji i dźwięku – aby wziąć udział w dyskusji online należy mieć możliwość korzystania z aplikacji teams oraz wyposażyć się w kamerkę internetową i mikrofon. Link do dyskusji zostanie udostępniony w dniu przeprowadzenia dyskusji w następujących miejscach: www.bip.um.sosnowiec/zagospodarowanie przestrzenne/dyskusje publiczne online oraz na stronie Urzędu Miejskiego w  Sosnowcu www.sosnowiec.pl/Konsultacjespołeczne

2.    27 kwietnia 2022 r. w godzinach 16.00 – 18.00 – dla miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Sosnowca dla obszaru „KONSTANTYNÓW”, „ŚRODULA”, „ZUZANNA” - etap II  - w auli w budynku Centrum Usług Wspólnych przy ulicy Staszica 62 w Sosnowcu

 

Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie planu wyłożonym do publicznego wglądu, może wnieść uwagi.

Zgodnie z art. 39 ust. 1 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko istnieje możliwość składania uwag i wniosków.

Uwagi należy składać na piśmie, jako wniesione na piśmie uznaje się również uwagi wniesione za pomocą elektronicznej skrzynki podawczej opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym albo podpisem osobistym do Prezydenta Miasta Sosnowca z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 22 maja 2022 r.

Uwagi i wnioski w postępowaniu w sprawie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko sporządzanej w ramach procedury miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, zgodnie z art. 54 ust. 3 ustawy, należy wnosić do Prezydenta Miasta Sosnowca na zasadach określonych w art. 18 ust. 2 i 3 przywołanej na wstępie ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 22 maja 2022 r.

 

Na podstawie art. 48 ust. 7 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2021 r. poz. 2373 z późniejszymi zmianami)

 

zawiadamiam o odstąpieniu od przeprowadzenia strategicznej oceny

oddziaływania na środowisko

projektów zmiany miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego miasta Sosnowca dla obszarów wymienionych powyżej