KAŻDY MOŻE DZIAŁAĆ

KAŻDY MOŻE DZIAŁAĆ

Do udziału w konsultacjach społecznych są zaproszeni wszyscy mieszkańcy. Dodatkowo w spotkaniach uczestniczą urzędnicy i eksperci odpowiedzialni za realizację planowanych inwestycji. Szczególnie do udziału zapraszamy mieszkańców, których konsultacje dotyczą bezpośrednio, bo to właśnie oni są znawcą tego tematu. Dlatego także Twój głos jest tak ważny dla urzędników i ekspertów!

Najnowsze tematy konsultacji społecznych

Poniżej znajduje się lista najnowszych tematów, które zapoczątkowane zostały przez mieszkańców i uzyskały aprobatę Urzędu Miasta.

Wyłożenie do publicznego wglądu projektu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Sosnowiec zatwierdzonego Uchwałą Rady Miejskiej nr 369/XXXI/2016 z dnia 19 maj 2016 r. wraz ze zmianą przyjętą uchwałą Nr 855/LXII/2018

Data rozpoczęcia: 20/01/2022, data zakończenia: 09/03/2022, kategoria: Plan zagospodarowania przestrzennego

Autor: Prezydent Miasta Sosnowca, koordynator: Wydział Planowania Przestrzennego

Badanie ankietowe dotyczące zjawisk społecznych i sytuacji w dzielnicy zamieszkania

Data rozpoczęcia: 10/01/2022, data zakończenia: 04/02/2022, kategoria: Polityka społeczna

Autor: Prezydent Miasta Sosnowca , koordynator: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej

Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulicy Klimontowskiej w zakresie ustaleń dla terenów oznaczonych symbolami: FF.40 MN,U, F.39 U, FF.KD18 W

Data rozpoczęcia: 05/01/2022, data zakończenia: 15/02/2022, kategoria: Plan zagospodarowania przestrzennego

Autor: Prezydent Miasta Sosnowca , koordynator: Wydział Planowania Przestrzennego

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla dzielnicy Konstantynów.

Data rozpoczęcia: 29/01/2020, data zakończenia: 31/12/2022, kategoria: Plan zagospodarowania przestrzennego

Autor: Prezydent Miasta Sosnowca, koordynator: Wydział Planowania Przestrzennego

Zobacz wszystkie + Złóż wniosek Pobierz formularz