Treść konsultacji społecznej

Zaloguj się

Zarejestruj nowe konto

Udostępnij:

Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektów.

Data rozpoczęcia: 19/09/2023, data zakończenia: 29/02/2024

Tematyka: Plan zagospodarowania przestrzennego, autor konsultacji: Prezydent Miasta Sosnowca

Koordynator konsultacji:

Wydział Planowania Przestrzennego

 

Link do spotkania WPP 22.01.2024

Link do spotkania WPP 18.12.2023

Spotkanie WPP 11.12.2023  11.12.2023r. 

Link do spotkania WPP 13.11.2023r.

Dyskusja publiczna 23.10.2023r.

Link do dyskusji 16.10.2023j

 

 

 

OBWIESZCZENIE

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektów:

 

 1. miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Sosnowca dla obszaru Zagórze w rejonie DK 94 oraz ulic Sokolskiej i ks. Jerzego Popiełuszki – projekt nr 1;
 2. miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Sosnowca dla obszaru  ograniczonego ulicą Orląt Lwowskich oraz granicą administracyjną miasta Mysłowice – projekt nr 2;
 3. zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Sosnowca dla obszaru „Bór – Wschód” i rejonu ulicy Grenadierów – Etap I, zatwierdzonego uchwałą nr 820/LIX/2018 Rady Miejskiej w Sosnowcu z dnia 22 lutego 2018 r. dla terenu oznaczonego symbolem Bb.21 ZS, wyznaczonego na załączniku graficznym projekt nr 3;
 4. zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Sosnowca dla obszaru „Sosnowiec-Centrum" przyjętego uchwałą nr 338/XXVII/08 Rady Miejskiej w Sosnowcu w dniu 27 marca 2008 r., w zakresie ustaleń dla terenu M.28 P,U projekt nr 4;
 5. miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Sosnowca dla dzielnicy Niwka w obszarze ulic Mikołajczyka, Jamesa Watta, Wojska Polskiego i Orląt Lwowskich – projekt nr 5;
 6. miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Sosnowca  dla obszaru w rejonie ulic Stanisława Mikołajczyka, gen. Władysława Andersa, Wojska Polskiego i Niweckiej projekt nr 6;
 7. miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Sosnowca dla obszaru ograniczonego ulicami: DK 86, K.K. Baczyńskiego oraz granicą administracyjna miasta – projekt nr 7;
 8. miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Sosnowca dla obszaru ograniczonego ulicami: Stalową, K. K. Baczyńskiego, Szosową oraz granicą administracyjną miasta – projekt nr 8;
 9. miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego miasta Sosnowca dla obszaru ograniczonego ulicami: Sokolską, DK 94 oraz granicami administracyjnymi miasta Będzin i Dąbrowa Górnicza – projekt nr 9;
 10. zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Sosnowca dla obszaru "Pogoń-Wschód" zatwierdzonego Uchwałą nr 692/XXXIX/2021 Rady Miejskiej w Sosnowcu z dnia 25 marca 2021 r. dla terenów oznaczonych symbolami: AB.59 Z, AB.60 U – projekt nr 10;
 11. zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Sosnowca dla obszaru "Pogoń-Zachód", zatwierdzonego uchwałą nr 908/LXVI/2018 Rady Miejskiej w Sosnowcu z dnia 6 sierpnia 2018 r. dla terenów oznaczonych symbolami: AA.140 UO, AA.141 U, jak na załączniku graficznym – projekt nr 11;
 12. zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Sosnowca dla obszaru Zagórza w rejonie ulic: S1, Teofila Lenartowicza, Braci Mieroszewskich, Romana Dmowskiego oraz dla obszaru położonego w  rejonie ulic Teofila Lenartowicza i Ignacego Paderewskiego zatwierdzonego uchwałą nr 693/XXXIX/2021 Rady Miejskiej w Sosnowcu z dnia 25 marca 2021 r. dla terenów oznaczonych symbolami Na.60 Z, Na.61 MW jak na załączniku graficznym – projekt nr 12;
 13. miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Sosnowca w rejonie ulic Stefana Jędryczki i Małe Zagórze – projekt nr 13;
 14. miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Sosnowca dla  obszaru w rejonie ul. Grenadierów i składowiska odpadów, wyznaczonego na załączniku graficznym oraz dla obszaru dzielnicy Porąbka w rejonie ulicy Grenadierów – projekt nr 14;
 15. zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Sosnowca dla obszaru „KONSTANTYNÓW”, „ŚRODULA”, „ZUZANNA” – etap I, zatwierdzonego uchwałą nr 635/XXXV/2020 Rady Miejskiej w Sosnowcu z dnia 17 grudnia 2020 r. dla terenu w rejonie ulicy Wapiennej wyznaczonego na załączniku graficznym – projekt nr 15;

 

Na podstawie art. 17 pkt. 9 Ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2023 r. poz. 977 t.j. z późniejszymi zmianami), art. 21 ust. 1, 2 pkt. 2 i 7, art. 39 ust. 1 pkt. 1, 2, 3, 4, 5, art. 54 ust. 2, art. 55 ust. 1 Ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2023 r. poz. 1094 t.j. z późniejszymi zmianami),

 

zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu w/w projektów planów miejscowych i zmian planów miejscowych

oraz o możliwości

zapoznania się z dokumentacją projektów wraz z uzasadnieniem w dniach:

projektów o numerach 1 – 4   -  od 4-go października 2023 r. do 25-go października 2023 r.

projektów o numerach 56   -  od 26-go października 2023 r. do 15-go listopada 2023 r.

projektów o numerach 710   -  od 1-go grudnia 2023 r. do 21-go grudnia 2023 r.

projektów o numerach 1115   -  od 2-go stycznia 2024 r. do 24-go stycznia 2024 r.

w siedzibie Urzędu Miejskiego w Sosnowcu:

 • od poniedziałku do piątku w godzinach pracy Urzędu w budynku przy ul. Mościckiego 14, w holu głównym na pierwszym piętrze,
 • w soboty i w niedziele od godziny 10:00 do 11:00 w budynku przy ul. Mościckiego 14, w holu głównym na parterze

oraz na stronie BIP w zakładce ZAGOSPODAROWANIE PRZESTRZENNE/OBWIESZCZENIA oraz na stronie Urzędu Miejskiego w  Sosnowcu https://konsultacje.spoleczne.pl/

 

Dyskusje publiczne nad rozwiązaniami przyjętymi w projektach miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego miasta Sosnowca oraz zmianach miejscowych planów odbędą się w dniach:

projektów o numerach 1 – 2   -  16 października 2023 r.projekt nr 1 – 15.00 - 16.00

 projekt nr 2 – 16.00 – 17.00

projektów o numerach 3 - 4   -  23 października 2023 r.projekt nr 3 – 15.00 - 16.00

projekt nr 4 – 16.00 – 17.00

projektów o numerach 56   -  13 listopada 2023 r. –   projekt nr 5 – 15.00 - 16.00

projekt nr 6 – 16.00 – 17.00

projektów o numerach 78   -  11 grudnia 2023 r. –      projekt nr 7 – 15.00 - 16.00

projekt nr 8 – 16.00 – 17.00

projektów o numerach 910   -  18 grudnia 2023 r. –    projekt nr 9 – 15.00 - 16.00

projekt nr 10 – 16.00 – 17.00

projektów o numerach 1113   -  15 stycznia 2024 r.projekt nr 11  – 15.00 - 16.00

projekt nr 12 – 16.00 – 17.00

projekt nr 13 – 17.00 – 18.00

projektów o numerach 1415   -  22 stycznia 2024 r.projekt nr 15  – 15.00 - 16.00

projekt nr 14 – 16.00 – 17.00

 

w  budynku Urzędu Miejskiego w Sosnowcu przy ulicy Mościckiego 14 w sali 315 oraz online przy pomocy środków porozumiewania się na odległość, zapewniających jednoczesną transmisję wizji i dźwięku – aby wziąć udział w dyskusji online należy mieć możliwość korzystania z aplikacji teams oraz wyposażyć się w kamerkę internetową i mikrofon. Link do dyskusji zostanie udostępniony w dniu przeprowadzenia dyskusji w następujących miejscach:

https://www.bip.um.sosnowiec/ w zakładce Zagospodarowanie przestrzenne/dyskusje publiczne online oraz na stronie Urzędu Miejskiego w  Sosnowcu, https://konsultacje.sosnowiec.pl/

 

Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie planu wyłożonym do publicznego wglądu, może wnieść uwagi.

Zgodnie z art. 39 ust. 1 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko istnieje możliwość składania uwag i wniosków.

Uwagi należy składać na piśmie, jako wniesione na piśmie uznaje się również uwagi wniesione za pomocą elektronicznej skrzynki podawczej opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym albo podpisem osobistym do Prezydenta Miasta Sosnowca z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia:

projektów o numerach 1 – 4   -  do 9-go listopada 2023 r.

projektów o numerach 56   -  do 30-go listopada 2023 r.

projektów o numerach 710   -  do 5-go stycznia 2024 r.

projektów o numerach 1115   -  do 8-go lutego 2024 r.

 

Uwagi i wnioski w postępowaniu w sprawie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko sporządzanej w ramach procedury miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, zgodnie z art. 54 ust. 3 ustawy, należy wnosić do Prezydenta Miasta Sosnowca na zasadach określonych w art. 18 ust. 2 przywołanej na wstępie ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, w nieprzekraczalnym terminie do dnia:

projektów o numerach 1 – 3   -  do 9-go listopada 2023 r.

projektów o numerach 56   -  do 30-go listopada 2023 r.

projektów o numerach 710   -  do 5-go stycznia 2024 r.

projektów o numerach 1215   -  do 8-go lutego 2024 r.

 

Na podstawie art. 48 ust. 7 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2023 r. poz. 1094 t.j. z późniejszymi zmianami),)

 

zawiadamiam o odstąpieniu od przeprowadzenia strategicznej oceny

oddziaływania na środowisko dla projektów:

 

 1. zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Sosnowca dla obszaru „Sosnowiec-Centrum" przyjętego uchwałą nr 338/XXVII/08 Rady Miejskiej w Sosnowcu w dniu 27 marca 2008 r., w zakresie ustaleń dla terenu M.28 P,U.
 1. zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Sosnowca dla obszaru "Pogoń-Zachód", zatwierdzonego uchwałą nr 908/LXVI/2018 Rady Miejskiej w Sosnowcu z dnia 6 sierpnia 2018 r. dla terenów oznaczonych symbolami: AA.140 UO, AA.141 U, jak na załączniku graficznym.

 

 

 

z up. Prezydenta Miasta

I ZASTĘPCA PREZYDENTA

/ - / Michał Zastrzeżyński

 

 

 

 

 

Realizacja obowiązku informacyjnego w związku z wymaganiami art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) dalej: RODO.

1.  Administratorem danych osobowych jest Prezydent Miasta Sosnowca. Informacje o przetwarzaniu danych osobowych można uzyskać w Urzędzie Miejskim w Sosnowcu z siedzibą przy Al. Zwycięstwa 20.

2.  Inspektorem Danych Osobowych wyznaczonym przez Prezydenta Miasta Sosnowca jest Agata Kozłowska. Można się z nią skontaktować w sprawie ochrony danych osobowych osobiście pod adresem ul. Mościckiego 14 pokój 406, e-mail: iod@um.sosnowiec.pl, nr telefonu 515-041-778 lub 32-296-0-687.

3.  Administrator przetwarza dane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu spełnienia obowiązków wynikających z art. 11 oraz 17 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym w zakresie sporządzania dokumentów studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego oraz miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w tym rozpatrzenia wniosków, rozpatrzenia uwag, sporządzenia dokumentacji prac planistycznych itp.

4.  Podanie danych osobowych jest dobrowolne. Jeżeli dane nie zostaną podane wniosek lub uwaga nie zostanie rozpatrzona.

5.  Dane są udostępniane podmiotom upoważnionym na podstawie przepisu prawa lub takim, z którymi Administrator zawarł umowę, w tym firmom informatycznym świadczącym usługi dla Urzędu tj. Hyperview sp. z o.o. ul. Ligocka 103, Katowice, Madkom S.A., Przemysłowa 12, 30-701 Kraków.

6.  Pani/Pana dane osobowe są przechowywane jedynie w okresie niezbędnym do sporządzania dokumentów studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego oraz miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Po spełnieniu celu dla którego dane zostały zebrane tj. po przyjęciu ww. dokumentów, dane będą przechowywane jedynie w celach archiwalnych, zgodnie z obowiązującymi przepisami. Okres przechowywania w Urzędzie Miejskim danych osobowych w większości przypadków wynika z Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych i w tym przypadku jest to okres wieczystego przechowywania akt.

7.  W związku z przetwarzaniem danych osobowych istnieje prawo do żądania od administratora dostępu do nich, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz wniesienia sprzeciwu. Prawo dostępu do danych w zakresie informacji skąd administrator pozyskał dane przysługuje jeżeli nie wpływa to na prawa i wolności innych osób. Pozostałe prawa mogą zostać ograniczone zgodnie z przepisami RODO. Administrator realizuje wskazane prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych na wniosek.

8.  W przypadku uznania, że przetwarzanie danych narusza przepisy o ochronie danych osobowych, każdemu przysługuje prawo do wniesienia skargi wobec ich przetwarzania do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, z siedzibą w Warszawie przy ul. Stawki 2.

9.  Dane osobowe nie są przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie są profilowane.